30/10/11

Μοιράζει εντολές ο αντιβασιλέας της Μέρκελ

Την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη ο «αντιβασιλέας» της Μέρκελ στην Ελλάδα ξεκίνησε επαφές με τους υφισταμένους του υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, υπογραμ­μίζοντας τη γερμανική ακρίβεια και μεθοδικότητα, καθώς την ίδια μέρα η γερμανική Βουλή αποφάσιζε για την ελληνική «διάσωση». 

Το σχέδιο της «διάσωσης», μετά την έγκρισή του από τη γερμανική Βουλή και αφού ο αρχι-επόπτης Ράιχενμπαχ είχε ήδη πιάσει δουλειά βλέποντας κατά μόνας μέλη του ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε στον Έλληνα πρω­θυπουργό, ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση να το περάσει από την ελ­ληνική Βουλή προκειμένου να γίνει νό­μος του κράτους.

Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια ακόμη περίοδος ασφυκτικού Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ) για την Ελλάδα, όπως είχε συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Στην Αθήνα έχει ήδη εγκατασταθεί το πρώτο κλιμάκιο των εποπτών (πάνω από 30 άτομα), το οποίο δημιουργεί την υποδομή του μη­χανισμού για τον πλήρη έλεγχο της ελ­ληνικής διοίκησης.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνω­στά, αναμένονται στην Αθήνα ακόμη 80 υπάλληλοι της Κομισιόν, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν - επί της ουσίας - ανώτερους υπηρεσιακούς παράγο­ντες των υπουργείων. Οι ίδιοι οι εκλεγ­μένοι υπουργοί της ελληνικής κυβέρ­νησης θα υποκατασταθούν από τη μια ντουζίνα στελεχών που ήδη έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή και την υπογραφή των εν λόγω κυρίων και κυριών καμία υπουργική απόφαση, ού­τε για την αγορά χαρτιού τουαλέτας, δεν θα υλοποιείται.

Η ομάδα δράσης

Προκειμένου να ξεπεραστούν συ­νταγματικά και νομικά προβλήματα (ούτε το ελληνικό σύνταγμα ούτε οι ευρωπαϊκές συνθήκες επιτρέπουν την υποκατάσταση της εκλεγμένης κυβέρ­νησης από κοινοτικούς υπαλλήλους), η Εποπτεία προβάλλεται ως ομάδα τεχνι­κών συμβούλων. Στην πραγματικότη­τα, ωστόσο, πρόκειται για ομάδα δράσης (taskforce) με σαφείς και προσδιο­ρισμένους επίσημα στόχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της Κομισιόν, «η ομάδα δράσης για την Ελλάδα ορ­γάνωσε στις 12 Οκτωβρίου 2011 την πρώτη συνάντηση συντονισμού υψη­λού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές, τα κράτη - μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Βάσει των ζητημάτων που καθορίστηκαν στο μνημόνιο μεταξύ των ελληνικών αρχών και της τρόικας, καθώς και του πρώτου καταλόγου αιτη­μάτων από την ελληνική διοίκηση που ελήφθησαν στις 4 Οκτωβρίου, οι συμ­μετέχοντες συζήτησαν για την εξεύρε­ση του καλύτερου τρόπου οργάνωσης της τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα. 
Η τεχνική βοήθεια θα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς:

♦ μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης για την επιτάχυνση του ρυθμού και την εστίαση στα ευρω­παϊκά ταμεία, καθώς και για τη δημι­ουργία βελτιωμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τομεακά μέτρα για την ενέργεια, τον τουρισμό, τον γεωρ­γικό τομέα και τη διαχείριση των απο­βλήτων,
♦ φορολογία, έλεγχος των δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις,
♦  οριζόντιες διαρθρωτικές μεταρ­ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τη δημόσια υγεία, τη δικαιοσύνη, τη δη­μόσια διοίκηση και τη διαχείριση των αποβλήτων».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η ομάδα δράσης θα ενισχύσει, θα επιτα­χύνει και θα διευρύνει το έργο στήρι­ξης της ελληνικής διοίκησης που είναι ήδη σε εξέλιξη».

Κατά την εν λόγω σύσκεψη της 12ης.10.2011 ορίστηκαν οι προτεραι­ότητες:
♦ έναρξη 100 έργων υψηλής προ­τεραιότητας στο πλαίσιο των διαρθρω­τικών ταμείων, που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των υπόλοι­πων 15 δισ. ευρώ από τους προοριζό­μενους για την Ελλάδα πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής της περιόδου 2007-2013,
♦ βοήθεια για πρόσβαση στη χρημα­τοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρή­σεων και των σημαντικότερων συμπρά­ξεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα,
♦  ένα μεγάλο σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή ορισμένων κρατών - μελών και του ΔΝΤ στους κρίσιμους τομείς της φορολογίας, του προϋπολογισμού και των δημοσίων δαπανών,
♦  προετοιμασία συγκεκριμένων δι­οικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελ­λάδα, βάσει ανάλυσης του ΟΟΣΑ, και ενδεχόμενη στήριξη από σειρά κρατών - μελών.
Με πρόσκληση Παπανδρέου

Η ομάδα δράσης (για την κατάληψη της δημόσιας διοίκησης) δημιουργή­θηκε και άρχισε να δραστηριοποιείται έπειτα από αίτημα του  Έλληνα πρωθυ­πουργού Γ. Παπανδρέου και τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον πε­ρασμένο Ιούνιο.

Ο τρόπος λειτουργίας της Εποπτείας δεν είναι ακόμη γνωστός στις λεπτομέ­ρειές του. Ωστόσο ήδη πληροφορίες κάνουν λόγο για την επίμονη απαίτησή της να μην υλοποιείται καμία κυβερνη­τική απόφαση χωρίς τη μονογραφή των αρμόδιων εποπτών και του «αντιβασιλέα» Ράιχενμπαχ. Περί τούτου, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης, φέρεται να... ανησυχεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όπως του εκμυ­στηρεύτηκε κατά την πρόσφατη συνά­ντησή τους.
Παλιά ιστορία

Όσο κι αν όλα αυτά ακούγονται απί­στευτα, ανεπανάληπτα και πρωτόγνω­ρα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμ­βαίνουν στη χώρα. Η Ελλάδα έχει πλού­σια εμπειρία. Για την ακρίβεια, η νεότε­ρη ελληνική ιστορία είναι η ιστορία των δανείων, των πτωχεύσεων και του Διε­θνούς Οικονομικού Ελέγχου.

Στο βιβλίο του «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα» ο Νίκος Μπελογιάννης περιγράφει πώς εγκαταστάθηκε στη χώ­ρα το... taskforce κατά την περίοδο «του δυστυχώς επτωχεύσαμε» του Τρικούπη:

«Διαπραγματεύσεις, νόμοι και συμ­φωνίες, όλα μπήκαν στην υπηρεσία του ίδιου σκοπού: πώς να πάρουν οι τοκογλύφοι τα λεφτά τους. (...) Τους παραχωρήσαμε, λοιπόν, τα μονοπώλια στο αλάτι, τα τσιγαρόχαρτα, τα σπίρ­τα, τις τράπουλες, το πετρέλαιο και τη σμύριδα της Νάξου. Τους δώσαμε τον φόρο του καπνού, του χαρτοσήμου και τα έσοδα του τελωνείου του Πειραιά. Ακόμα τους παραδώσαμε ρεζέρβα τα τελωνεία της Πάτρας, της Κέρκυρας, του Βόλου και του Λαυρίου και για μας δεν απόμεινε τίποτε άλλο από το μα­γείρεμα καινούργιων φορολογικών νομοσχεδίων για να αποπληρώσουμε τα έσοδα που χάσαμε».
Μήπως σας θυμίζουν κάτι όλα τα πα­ραπάνω; Κι επειδή σίγουρα κάτι σας θυμίζουν, θα πρέπει να υπογραμμίζου­με ότι το... task force εκείνης της επο­χής και το χρυσοπληρώσαμε με καλούς μισθούς και bonus (όπως θα συμβεί και με τους σημερινούς σωτήρες που έρχο­νται από τις Βρυξέλλες) και τους είχαμε στο σβέρκο για πάνω από μισό αιώνα! Όσο για το αν μας σώσανε; Αυτό δεν θέ­λει κανένα ερώτημα. Το ξέρουμε ήδη όλοι μας πολύ καλά σήμερα...


Πηγή: Ποντίκι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου