19/2/11

Διεθνές ρεζιλίκι... για το ΥΠΕΞ


thumbΤην εικόνα μιας «αφρι­κανικής χώρας της αισχίστης υποστάθμης», η οποία αδυνατεί να πληρώ­σει ακόμη και τα δημοτικά τέ­λη για τις πρεσβείες της, περιγράφει σε έγγραφο προς το ΥΠΕΞ (που δημοσιεύει το «Π») ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πρετόρια


Την ίδια στιγμή οι παρεούλες στο ΥΠΕΞ περνούν μια χαρά, καθώς, όπως γράψαμε στο περασμένο φύλλο, διπλασιάστηκαν τα μυστικά κονδύλια, από τα οποία κάποιοι τρώνε και πίνουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!!!

Αυτή η εικόνα, όμως, δεν πε­ριορίζεται στο ΥΠΕΞ και την ελ­ληνική διπλωματία. Αντιθέτως περιγράφει γλαφυρά και ανά­γλυφα τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση προσχωρεί στο «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», διαλύοντας κάθε πτυχή του δημόσιου τομέα και απορρυθμίζοντας συνολικά την οικονομία, προκειμένου να παραδώσει προς εκμετάλλευση στα διεθνή λαµόγια των αγορών, με τα οποία συναναστρέφεται, κάθε παρα­γωγική ικμάδα της χώρας.

Στο όνομα της δημοσιονομικής στα­θερότητας η κυβέρνηση διαλύει όχι µόνο τις διπλωματικές αποστολές της χώρας στο εξωτερικό, αλλά κάθε δημόσια δραστηριότητα κοινής ωφέλει­ας και κάθε έκφανση κοινωνικού κρά­τους: υγεία, παιδεία, ηλεκτρισμός, ύδρευση, δημόσια γη αποτελούν φιλέτα τα οποία προσφέρονται ήδη έναντι πινακίου φακής.

Ήδη η ελληνική κυβέρνηση και ο Παπακωνσταντίνου έχει σταματήσει να πληρώνει. Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι περιμένουν να πάρουν το εφάπαξ, χιλιάδες επιχειρήσεις να πά­ρουν πίσω τον ΦΠΑ, χιλιάδες μισθωτοί να πάρουν επιστροφή φόρου... Οι Κι­νέζοι απειλούν θεούς και δαίμονες ότι δεν πληρώνονται την επιστροφή του ΦΠΑ, ενώ η βασιλική οικογένεια από το Άµπου Ντάµπι διαμαρτύρεται για ασυ­νέπεια της Ελλάδας στις πληρωμές...

Με την πολιτική πρακτική της η κυ­βέρνηση μετατρέπεται σε στυγνό ντίλερ µε µόνο στόχο την αρπαγή του ει­σοδήματος των εργαζομένων και του δημόσιου πλούτου και τη μεταβίβασή του ως τοκοχρεολύσιο στους δανει­στές. Τα αλλεπάλληλα Μνημόνια σω­ρεύουν απαιτήσεις που είναι αδύνατον να εισπραχθούν, µε αποτέλεσμα τη συ­νεχή περικοπή μισθών και συντάξεων, τις απολύσεις, το κλείσιμο επιχειρήσε­ων κατά δεκάδες χιλιάδες και τη συνο­λική βύθιση της οικονομίας σε µια βα­θιά ύφεση, που είναι άγνωστο αν ποτέ θα ξεπεραστεί.

Ο διπλωμάτης λέει τη φράση - κλειδί: «Αφρικανική χώρα της αισχίστης υποστάθμης»...

Το έγγραφο

Το εν λόγω έγγραφο είναι ενδεικτικό όχι µόνο της απελπισίας που επικρα­τεί στο ΥΠΕΞ, αλλά και του ύψους των τρεχόντων εξόδων λειτουργίας που επιχειρεί να μετακυλήσει η κυβέρνηση στην τσέπη των διπλωματών, από τους οποίους έχει ήδη περικόψει το 30%-35% των αποδοχών τους. Το εν λόγω έγγραφο, τέλος, περιγράφει την εικό­να από το εγγύς μέλλον της χώρας, εξ αιτίας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης και των πατρόνων της τρόικας και του ΔΝΤ.
Το έγγραφο, διατυπωμένο σε µια ασυνήθιστη μη διπλωματική γλώσ­σα, είναι απολαυστικό και αξίζει την προσοχή σας. Σας το παραθέτουμε, λοιπόν, αυτούσιο:
"Πρεσβεία της Ελλάδος"
Πρετόρια
Αδιαβάθμητο - κανονικό
Πρετόρια,   3   Φεβρουαρίου   2011
ΑΠΦ 085Λ/11/ΛΣ72
Αναφερόμενος στην έγκριση των λειτουργικών δαπανών του Ιανουαρίου, που λάβαμε μόλις χθες, 1 Φε­βρουαρίου, και σε συνέχεια της επι­κοινωνίας µας µε τη Διευθύντρια της ΣΤ5 Διεύθυνσης, σας γνωρίζω τα ακό­λουθα:
Με εκπλήσσει ότι το Γενικό Λογιστή­ριο του Κράτους, γιατί προφανώς εσείς δεν αποφασίζετε πλέον, παρά για την κατανομή των ποσών, θεωρεί δυνατόν να υπάρχουν τόσο ουσιώδεις περικοπές στον κωδικό της αμοιβής φυσικών προ­σώπων, όπου εντάσσονται, και το γνω­ρίζετε καλά αυτό, οι αποδοχές του βοη­θητικού προσωπικού.
Ούτε σε Αφρικανική χώρα της αισχίστης υποστάθμης δεν διανοούνται να αφήσουν απλήρωτους τους εργαζόμε­νους. Φυσικά, γνωρίζοντας ότι έχουμε πλέον να κάνουμε µε ένα απρόβλεπτο Υπουργείο, θα αρχίσουμε τις απολύ­σεις. Τα δεδουλευμένα όμως ποιος θα τα καταβάλει; Και ετοιμαστείτε και για καταδικαστικές αποφάσεις των εδώ δικαστηρίων. Να δούμε λοιπόν πώς θα σωθεί µε τέτοιο τρόπο η Ελληνική Οι­κονομία.
Και η λύση των ‘‘εξ ιδίων’’ (δηλαδή να πληρώνουν οι πρέσβεις από τον μισθό τους) ξεχάστε την, γιατί και ‘‘τα ίδια’’ έχουν περικοπεί και δεν έχουν φθάσει και έγκαιρα.

Αν δεν πληρώσεις τον Αφρικανό στην ώρα του και τα χρήματά του, τότε σε σκοτώνει για 10 ευρώ. Για να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε από αυτή τη λαίλαπα, στην οποία µας έχετε βάλει. Γιατί το σύστημα, απ’ ό,τι, μετά λύπης, παρατηρώ, συνίσταται στη μετακύλιση του προβλήματος από το ΓΛΚ στο ΥΠΕΞ και από εκεί στους προϊσταμένους των Αρχών. Ακόμα και οι άνδρες ασφαλείας, που έχουν ορισθεί προς τοποθέτηση στην Πρεσβεία, καθυστερούν την άφι­ξή τους, λόγω μη καταβολής από τις Οι­κονομικές Υπηρεσίες του αντιτίμου των εισιτηρίων τους και των εξόδων πρώτης εγκατάστασης.

Πληροφορούμαι, εξάλλου, από το Γε­νικό Προξενείο, Γιοχάνεσµπουργκ, ότι, μεταξύ άλλων, τους περικόπτεται και το ποσό που αφορά την πληρωμή δημοτι­κών τελών, που φυσικά είναι ανελαστι­κή δαπάνη. Δηλαδή, πώς το βλέπουν οι ιθύνοντες; Θα πάει η Γεν. Πρόξενος για να διαπραγματευθεί το δημοτικό τέλος στον Δήμο της περιοχής; Μάλλον κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην Αθήνα.
Επίσης, περικόπτεται και το ποσό που αφορά τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, που προβλέπεται από συμβατικές µας υποχρεώσεις. Τι να κόψουμε πέστε µας. Το Fax ή το φω­τοτυπικό;
Εφόσον, λοιπόν, καλούμεθα να αντι­μετωπίσουμε τα θέματα σαν ιδιωτική επιχείρηση, τότε να αναμένετε και κλεί­σιμο των Αρχών µας, λόγω αδυναμίας λειτουργίας. Και φυσικά οι υπάλληλοι θα παραμένουν μέσα στα γραφεία τους, αλλά το κοινό δεν θα εξυπηρετείται. Και είναι 40.000 οι εδώ Έλληνες, οπό­τε, εφόσον δεν ακούτε εμάς, θα ακού­σει η πολιτική ηγεσία εκείνους που θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται και έχουν τον τρόπο να το κάνουν και εμπράκτως. Ο νοών νοείτω.
Ήδη συνεκάλεσα έκτακτη σύσκεψη στο Γ.Π. Γιοχάνεσμπουργκ με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, την Παρασκευή 4 μ.μ. Θα τους εκθέσω πλήρως και χωρίς διπλωματικότητα την υπάρχουσα κατάσταση, θα ζητήσω την παρέμβασή τους και θα τους εξηγήσω ότι, αν δεν βάλουν αυτοί το χέρι στην τσέπη ή δεν πιέσουν την Αθήνα, δεν θα εξυπηρετούνται πλέον με τον γνωστό αποτελεσματικό τρόπο.
Τα τηλέφωνα προς Ελλάδα (Ληξιαρ­χεία, Στρατολογία κ.λπ.) κόβονται, η αποστολή ταχυδρομείου επίσης κόβε­ται (τι ντροπή, αλήθεια, ουδεμία έγκρι­ση για αποστολή διπλ. φακέλου με DHL και 27 ευρώ έγκριση για γραμματόση­μα). Και η εκπροσώπησή μας σε εκδη­λώσεις κ.λπ., λόγω περικοπής της βεν­ζίνης, επίσης κόβεται. Σκέπτομαι ότι με την περικοπή 2.400 ευρώ στις αμοιβές φυσικών προσώπων, στην ουσία κόβε­ται ο μισός μισθός μιας Φιλιππινέζας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Οι συνάδελφοι που βάζουν την υπο­γραφή τους σε τέτοια έγγραφα αλλά και σε συστάσεις για περισσότερη εξοικο­νόμηση θα πρέπει να μη λησμονούν ότι κάποτε και αυτοί υπηρέτησαν επικεφα­λής Πρεσβειών στο εξωτερικό. Και επι­τρέψτε μου να σας πω: Σταματήστε να σηκώνετε τα χέρια σας στις εκκλήσεις -διαμαρτυρίες μας. Φέρετε και εσείς την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και θα συμβεί από εδώ και πέρα. Κάποιος πρέπει να σηκώσει το ανάστημά του και να απαι­τήσει λύσεις. Δεν πρόκειται για προσω­πικές εξυπηρετήσεις, αλλά για την επι­βίωση των Αρχών μας. Συμπερασματικά περικόπτονται:
1 148 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 700, που αντιστοιχούν σε ανε­λαστική δαπάνη συντήρησης μηχανολο­γικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι υπάρ­χει συμβόλαιο με εταιρεία για τη συντή­ρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και το κόστος των φωτοαντιγράφων.
2 89 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 200, που αντιστοιχούν σε γρα­φικά και κυρίως στην αγορά μελάνης εκτυπωτών των Η/Υ, συμπεριλαμβανο­μένου και αυτού των διαβατηρίων και Schengen.
3 139 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 250, που αντιστοιχούν σε δα­πάνη καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, για τις μετακινή­σεις σε μια χώρα της οποίας η έκταση αναλογεί με το σύνολο της εκτάσεως Ισπανίας και Γαλλί­ας μαζί, είμαστε δε υποχρεωμένοι να μεταβαίνουμε   στο   Γιοχάνεσμπουργκ (120 χλμ. μετ’ επιστροφής) τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως.
4 29 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 108, που αντιστοιχούν σε υλι­κά καθαρισμού για την καλή λειτουρ­γία και υγιεινή της Πρεσβείας της Πρε­σβευτικής Κατοικίας και του Προξενι­κού Γραφείου, το οποίο δέχεται καθη­μερινά κοινό.
5 Το συνολικό αιτηθέν ποσό των 17 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αγορά λα­μπτήρων, δεδομένου ότι η συνεχώς κυ­μαινόμενη τάση ρεύματος της χώρας καθιστά τη δαπάνη απαραίτητη.
6 Το συνολικό αιτηθέν ποσό των 58 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνδρο­μές ημερησίου Τύπου.
7 371 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 765, που αντιστοιχεί στη δαπά­νη μεταφραστικών.
8 Και   φυσικά το σημαντικότερο, 2.300 ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή του βοηθητικού προσωπικού της Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας, συμπε­ριλαμβανομένου και του οδηγού -σωματοφύλακα, καθώς και μέρος των ανελαστικών συμβολαίων με εταιρείες φύλαξης σε μια χώρα όπως η Νότια Αφρική!
Θεοχαρόπουλος

Και τώρα;
Τα συμπεράσματα:

Πρώτον, ο Δρούτσας, πρό­σφατα, κάλεσε τους συλλό­γους των εργαζομένων στο ΥΠΕΞ και τους είπε ότι τις «επαφές» με το υπουργείο Οικονομικών «για τα προβλή­ματά σας» τις αναλαμβάνει εφεξής ο Δόλλης. Με άλλα λόγια, από ’δώ και μπρος τα παράπονά σας στον Δόλλη, δηλαδή πιάσ’ τ’ αβγό και κούρευτο...

Δεύτερον, μετατρέπουν τα­χύτατα τις Ελληνικές Διπλω­ματικές Αρχές στο εξωτερικό σε προβληματικές επιχειρή­σεις για να τις κλείσουν. Από τις 101 Πρεσβείες και Μον. Αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς και τα 40 Γεν. Προξενεία θα μείνουν 40- 50 Αρχές συνολικά, για να τοπο­θετούν εκεί τους δικούς τους με (όπως ψιθυρίζεται) υπόγει­ες υψηλότατες αμοιβές από τα απόρρητα κονδύλια...

Και εις ανώτερα για την εθνική μας εκπροσώπηση...

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου