12/12/12

Πρόταση φωτιά της ΡΑΕ για αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια μέχρι 48,7%!

Προετοιμάζουν το κλίμα για αυξήσεις τιμών και στο νερό!

Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε καμιά αύξηση στα τιμολόγια βασικών δημόσιων αγαθών!

Αυξήσεις φωτιά που κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 14,5% έως το 48,7% για τα οικιακά τιμολόγια ζητά η ΔΕΗ να ισχύσουν από τις αρχές του 2013 με επιστολή της στη ΡΑΕ(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).
Σε ανακοίνωσή της, η ΡΑΕ χαρακτηρίζει αναπόφευκτες τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ωστόσο εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει κατακόρυφα τις χρεώσεις της σε μία περίοδο που μεγάλος αριθμός καταναλωτών - πληττόμενος από τις συνεχείς περικοπές στα εισοδήματά του και την "εκτόξευση" των τιμών του πετρελαίου - έχει στραφεί σε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης, οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.
Η ΔΕΗ σημειώνει ότι η προτεινόμενη αύξηση θα γίνει σε τρεις φάσεις και συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου (μεσοσταθμική αύξηση 10,8% στο συνολικό λογαριασμό), την 1η Μαΐου (6,3%) και την 1η Ιουλίου (6,1%).
Όσον αφορά ειδικότερα το οικιακό τιμολόγιο, η πρόταση της ΔΕΗ προβλέπει συνολικές μεσοσταθμικές αυξήσεις μέσα στο 2013, που κυμαίνονται από 14,5% έως 48,7%, αναλόγως της συγκεκριμένης τιμολογιακής κλίμακας (κατανάλωσης) που εντάσσεται ο κάθε καταναλωτής.
Όσον αφορά τη διάρθρωση των τιμολογίων της, η ΔΕΗ προβλέπει ότι στο μεν πρώτο βήμα (01.01.2013) θα καταργηθεί το κλιμάκιο 801 έως 1000 kWh ανά τετράμηνο, και θα δημιουργηθεί ένα νέο κλιμάκιο 801 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο.
Στο δε τρίτο βήμα (01.07.2013), θα καταργηθεί πλήρως το κλιμάκιο 0 έως 800 kWh ανά τετράμηνο και θα δημιουργηθεί ένα νέο, ενιαίο κλιμάκιο 0 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο.

Ο τιμοκατάλογος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, καθώς και των πολυτέκνων παραμένει αμετάβλητος και διατηρείται στα ίδια επίπεδα με εφέτος.
Η ΡΑΕ επισημαίνει ακόμα, ότι θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων από την ΔΕΗ στοιχείων κόστους, καθώς και των τιμολογιακών της προτάσεων για το 2013, και θα υποβάλει τη δική της τελική πρόταση προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, «με βασικό γνώμονα τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ, αλλά πρωτίστως το όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας, μέσω του περιορισμού, στο ελάχιστο δυνατό, των αναπόφευκτων πλέον αυξήσεων των τιμολογίων».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:
«Τη Δευτέρα 10.12.2012, η ΔΕΗ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ τη συνολική της πρόταση για τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια χαμηλής τάσης του 2013. Η πρόταση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς επιστολών της ΡΑΕ προς την επιχείρηση (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-51527/13.06.2012, Ο-52225/06.08.2012, κ.α.), με τις οποίες η Ρυθμιστική Αρχή έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες στη ΔΕΗ για τον τρόπο ανάλυσης και τεκμηρίωσης των προϋπολογιζόμενων στοιχείων κόστους της, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση από τη ΡΑΕ των σχετικών μεγεθών και να διαπιστωθεί εάν οι αιτούμενες από την επιχείρηση μεταβολές των τιμολογίων της (αυξήσεις ή μειώσεις) είναι εύλογες.
Πιο συγκεκριμένα, με το από 06.09.2012 έγγραφό της προς τη ΔΕΗ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-52455), η ΡΑΕ ζήτησε από την επιχείρηση να υποβάλει την αναλυτική και λεπτομερώς τεκμηριωμένη τιμολογιακή της πρόταση, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:
● Προϋπολογισμός συνολικού κόστους παραγωγής, με ανάλυση:
▫ σταθερού και μεταβλητού κόστους ▫ ανά καύσιμο ▫ ανά κατηγορία λειτουργικών εξόδων ▫ ανάλυση κόστους κεφαλαίου
● Προϋπολογισμός συνολικού κόστους αγοράς ενέργειας, και ανάλυση ανά κατηγορία (αγορές ΗΕΠ, ΑΔΙ, ΜΚΜΚ, λοιποί λογαριασμοί προσαυξήσεων, κ.λπ.).
● Προϋπολογισμός συνολικού κόστους δραστηριότητας εμπορίας, με ανάλυση:
▫ ανά κατηγορία λειτουργικών εξόδων ▫ ανάλυση κόστους κεφαλαίου
● Για κάθε στοιχείο του προϋπολογισμού, ανάλυση των παραμέτρων από τις οποίες προκύπτει το συνολικό κόστος. Ενδεικτικά:
▫ ποσότητα παραγωγής από κάθε καύσιμο/ τεχνολογία ▫ μοναδιαίες τιμές καυσίμων, πρόσθετοι φόροι, ρήτρες, κ.λπ. ▫ ποσότητες αγορών από τρίτους, εισαγωγές, εξαγωγές ▫ τιμές αγορών από τρίτους, ΟΤΣ, κόστος εισαγωγών, κ.λπ. ▫ αριθμός προσωπικού ανά δραστηριότητα, ανάλυση σε τακτικό και έκτακτο, κ.λπ. ▫ ανάλυση μισθοδοσίας σε κανονική, παρεπόμενες παροχές, βάρδιες, εκτός έδρας, κ.λπ. ▫ εκτίμηση περιουσιακής βάσης και ποσοστό απόδοσης
● Προϋπολογισμός πωλήσεων, σύνολο και ανά κατηγορία πελατών.
● Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία πελατών.
● Έσοδα από λοιπές πωλήσεις/υπηρεσίες.
● Προτεινόμενα τιμολόγια/μοναδιαίες χρεώσεις και ποσοστά μεταβολών από υφιστάμενες χρεώσεις.
Επίσης, δόθηκαν από τη ΡΑΕ στη ΔΕΗ και οι εξής δύο σαφείς κατευθύνσεις:
● Κάθε γραμμή/παράμετρος του προϋπολογισμού της ΔΕΗ θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο κείμενο με επεξήγηση των παραδοχών, καθώς και των μεταβολών σε σχέση με αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων περιόδων.
● Τα στοιχεία πρέπει να αφορούν τις ανταγωνιστικές και μόνο δραστηριότητες και να μην περιλαμβάνουν στοιχεία για ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ή για δραστηριότητες των οποίων το κόστος καλύπτεται από άλλα έσοδα, όπως π.χ. τις ΥΚΩ, ή ειδικά ανταλλάγματα που προβλέπονται από το νόμο (π.χ. για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου).

Η τιμολογιακή πρόταση που υπέβαλε χθες η ΔΕΗ προβλέπει τη σταδιακή προσαρμογή των τιμολογίων της στη ΧΤ σε τρία (3) βήματα: 01.01.2013, 01.05.2013 και 01.07.2013, έτσι ώστε, κατά την επιχείρηση, από την 01.07.2013 τα τιμολόγιά της στη χαμηλή τάση (ανταγωνιστικές χρεώσεις) να αντανακλούν το κόστος παραγωγής και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των τιμολογίων της, η ΔΕΗ προβλέπει ότι στο μεν πρώτο βήμα (01.01.2013) θα καταργηθεί το κλιμάκιο 801 έως 1000 kWh ανά τετράμηνο, και θα δημιουργηθεί ένα νέο κλιμάκιο 801 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο. Στο δε τρίτο βήμα (01.07.2013), θα καταργηθεί πλήρως το κλιμάκιο 0 έως 800 kWh ανά τετράμηνο και θα δημιουργηθεί ένα νέο, ενιαίο κλιμάκιο 0 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο.
Όσον αφορά το ύψος των προτεινόμενων από τη ΔΕΗ τιμολογιακών αυξήσεων για τη χαμηλή τάση το 2013, σημειώνονται τα εξής:
α) Η συνολική προτεινόμενη μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων ΧΤ της ΔΕΗ μέσα στο 2013 ανέρχεται σε 24,9% επί του συνολικού λογαριασμού ρεύματος ενός καταναλωτή.
β) Η ως άνω προτεινόμενη (συνολική για το 2013) αύξηση κατανέμεται στα τρία (3) χρονικά βήματα που προτείνει η ΔΕΗ, ως εξής:
▫ 01.01.2013 : μεσοσταθμική αύξηση 10,8% στο συνολικό λογαριασμό. ▫ 01.05.2013 : μεσοσταθμική αύξηση 6,3% στο συνολικό λογαριασμό. ▫ 01.07.2013 : μεσοσταθμική αύξηση 6,1% στο συνολικό λογαριασμό.
γ) Όσον αφορά ειδικότερα το οικιακό τιμολόγιο, η πρόταση της ΔΕΗ προβλέπει συνολικές μεσοσταθμικές αυξήσεις μέσα στο 2013, που κυμαίνονται από 14,5% έως 48,7%, αναλόγως της συγκεκριμένης τιμολογιακής κλίμακας (κατανάλωσης) που εντάσσεται ο κάθε καταναλωτής.
δ) Τέλος, σύμφωνα με την πρόταση της ΔΕΗ, ο τιμοκατάλογος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), καθώς και των πολυτέκνων (ΓΤ) παραμένει αμετάβλητος και διατηρείται στα ίδια επίπεδα με το 2012.

Η ΡΑΕ, ασκώντας τον κατά νόμο γνωμοδοτικό της ρόλο προς το ΥΠΕΚΑ, αναφορικά με τα ρυθμιζόμενα (μέχρι την 30.06.2013) τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων από την επιχείρηση στοιχείων κόστους, καθώς και των τιμολογιακών της προτάσεων για το 2013, και θα υποβάλει τη δική της τελική πρόταση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, με βασικό γνώμονα τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ, αλλά πρωτίστως το όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας, μέσω του περιορισμού, στο ελάχιστο δυνατό, των αναπόφευκτων πλέον αυξήσεων των τιμολογίων.»

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν, με πρόσχημα τα χρέη του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την ΕΥΔΑΠ, βρίσκονται οι πολίτες. Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Στέλιο Σταυρίδη, οι οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ φθάνουν τα 522 εκατ. ευρώ και συνεχώς διογκώνονται. Αν δεν υπάρξει λύση, λέει ο κ. Σταυρίδης, η ΕΥΔΑΠ θα αναγκαστεί να αυξήσει κατά πολύ την τιμή του νερού.


Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, χωρίς τις προσαυξήσεις, το ποσό φθάνει τα 522 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 222 εκατομμύρια ευρώ περίπου προέρχονται από τους δήμους. Πρόκειται για χρέη πολλών ετών, τα οποία συνεχώς διογκώνονται.

Αν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα, η ΕΥΔΑΠ κινδυνεύει να βουλιάξει και θα αναγκαστεί να αυξήσει κατά πολύ την τιμή του νερού, δήλωσε στην εφημερίδα ο κ. Στέλιος Σταυρίδης.

Πρόθεση της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ είναι να χρησιμοποιηθεί κάθε νόμιμο μέσο με πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστούν υπέρογκες αυξήσεις για τη σωτηρία της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το ενδεχόμενο κατασχέσεων ή διακοπής νερού, ενώ επισημαίνεται ότι υπάρχει ήδη θεσμικό πλαίσιο για το διακανονισμό χρεών των ΟΤΑ που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και τώρα.

Η ΕΥΔΑΠ διεκδικεί χρήματα από έργα που έχουν γίνει στο παρελθόν, κατά το διάστημα 2000-2008 και 2009-2010, τα οποία υπολογίζονται στα 360 εκατομμύρια ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από καταναλώσεις νερού που δεν έχουν πληρωθεί από το Δημόσιο και από τους δήμους της Αττικής, οι οποίοι αγοράζουν νερό από την ΕΥΔΑΠ αλλά δεν το πληρώνουν, αν και εισπράττουν το αντίτιμο από τους δημότες τους.

Επιπλέον, τα χρέη των δήμων αυξάνονται κάθε μήνα κατά 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν δήμοι στην Αττική που χρωστούν στην ΕΥΔΑΠ ποσά της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

πηγή: εφημερίδα Έθνος και ίσκρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου