9/8/12

Εξώδικο γιατρών ΕΟΠΥΥ κατά του υπουργείου υγείας για μη καταβολή δεδουλευμένων

Εξώδικο, για την παρακράτηση δεδουλευμένων ποσών για τα έτη 2010-2012, έστειλαν στον υπουργό Υγείας και στο ελληνικό Δημόσιο οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Ιδού το εξώδικο:

Σας κοινοποιούμε εξώδικη - πρόσκληση - διαμαρτυρία  της Ένωσης Ιατρών ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής.
Για την παράνομη καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν τις ενεργές συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την περίοδο από 1-1-2012 και εντεύθεν.
Για την παράνομη καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν ταμεία που συγχωνεύτηκαν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2010 και 2011.
Για την επιλεκτική καταβολή χρημάτων σε παρόχους υγείας όπως π.χ. φαρμακοποιούς ενώ δεν καταβάλλονται χρήματα για ιατρούς.
Για κατάφωρα έκδηλη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Πανελληνίου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία "Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ",
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αρ.18., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού, κ.Γεώργιο Ελευθερίου

ΠΡΟΣ
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας" (εφεξής «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»)., που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Βουδούρη Γεράσιμο.2. Τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ.40 και Αριστοτέλους αρ.17 αντίστοιχα) ως εποπτεύοντες τον ως άνω φορέα.
3. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ.5-7.
Ως νόμιμα συστημένο πανελλήνιο επαγγελματικό σωματείο, συγκροτούμενο από ιατρούς παρέχοντες ιατρικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του πρώτου των καθ' ων (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), και με καταστατικό σκοπό τη διαφύλαξη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών -μεταξύ άλλων- οικονομικών συμφερόντων των μελών του (άρ. 2 περ. α΄ καταστατικού), αρμοδιοδοτημένο προς τούτο με την απεύθυνση ενώπιον κάθε αρχής και με υποβολή σχετικών διαμαρτυριών, καταγγελιών, ψηφισμάτων, καθώς και κήρυξη απεργίας και κάθε πρόσφορου μέσου (επίσχεση κλπ) [άρ.3 περ. β΄ και γ΄ του καταστατικού] σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Τα μέλη μου, ιατροί με σύμβαση μίσθωσης έργου (άρ. 23 παρ.1 περ. β. ΚΥΑ Φ.90380/25916/3294 ΦΕΚ Β 2456 2011: Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθν.Οργαν.Παροχών Υπηρ. Υγείας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε περαιτέρω με την υπ' αριθμ. Φ.90380/5383/738 (ΦΕΚ Β 1233 /11.4.2012) κοινή υπουργική απόφαση), συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ (άρ. 18 παρ.2 ε.α. σε συνδυασμό με τη μερική εξόφληση δεδουλευμένων αμοιβών 1ου τριμήνου τρέχοντος έτους), για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτέλεσαν και εκτελούν μέχρι σήμερα στο ακέραιο τις απορρέουσες από το νόμο και τη σύμβαση για τα μέλη μου υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με το άρ. 24 παρ. 2 ν.3965/2011, που εφαρμόζεται και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., (παρ.9 άρθρου 76 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170, που αντικαταστάθηκε, από τότε που ίσχυσε, με την παρ.10 άρθρου 20Ν.4019/2011,ΦΕΚ Α 216/30.9.2011) ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποχρεούται να καταβάλει στους συμβεβλημένους προμηθευτές του, όπως τα μέλη μου, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. και θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δη εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού, όπως ορίζει ρητά η σύμβαση που συνδέει τα μέλη μας με το 1ο των καθ ων.
Εν προκειμένω παρά το γεγονός ότι τα μέλη μας εκπλήρωσαν και εκπληρώνουν με το πλέον άρτιο και προσήκοντα τρόπο το σύνολο των απορρεουσών από τις κατ ιδίαν συμβάσεις και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παραβιάζοντας τις συμβατικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις του δεν τους έχει καταβάλει εντός της προθεσμίας των 45 ημερών και εντός ευλόγου χρόνου ποσοστά 90% και 10% αντίστοιχα των οφειλόμενων ποσών της αμοιβής τους για την περίοδο από Ιανουαρίου 2012 και εντεύθεν, παρά το γεγονός του ότι έχουν υποβληθεί λογαριασμοί από τους δικαιούχους ιατρούς για τα αναλογούντα ποσά στις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει παρέλθει άπρακτο το όριο των 45 ημερών (έχει καταβληθεί μέρος μόνο, δηλαδή το 90% των ποσών που αναλογούν σε ορισμένους δικαιούχους και μόνο για το διάστημα που αφορά το 1ο τρίμηνο τρέχοντος έτους). Τούτο, κατά παραβίαση κάθε έννοιας δικαίου και καλής πίστης, έχει περιαγάγει σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας και καταστροφής τα μέλη μου.
2. Σύμφωνα με το άρ. 17 παρ.2 του ν.3918/2011 "Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ..., οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`), ως προς τις παροχές σε είδος.", ως προς τους οποίους, σύμφωνα με το άρ. 29 του ιδίου νόμου "ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών". Περαιτέρω σύμφωνα με το άρ. 19. παρ.5 του ν.3918/2011 "Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους" ενώ κατ άρ. 34 παρ.1 ν.4038/2012 " Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.) β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011.". Δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο αναδέχθηκε σωρευτικά με τους υπόχρεους φορείς και εν τέλει με τον οιονεί καθολικό διάδοχο αυτών 1ο των καθ' ων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς -μεταξύ άλλων - ιατρούς, όπως τα μέλη μου, από συμβάσεις που τους συνέδεαν με αυτούς. Πλην, όμως, μέχρι σήμερα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει προβεί στην εξόφληση των δεδουλευμένων αποζημιώσεων των μελών μου ως προς τις οφειλές του από συμβάσεις συγχωνευθέντων φορέων που ανάγονταν στην περίοδο έως την 31-10-2011, καίτοι έχουν εκδοθεί τα κατά νόμο παραστατικά έως την 31-10-2011, έχουν αυτά υποβληθεί και έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 45 ημερών για την ολοκλήρωση της καταβολής έστω μέρους 90% των οφειλών κατά τα ανωτέρω.3. Ενόψει των ανωτέρω και του ότι υπέρ των μελών μου υφίστανται ληξιπρόθεσμες και συναφείς αξιώσεις από τη συμβατική τους σχέση με τον 1ο των καθ ων, καθώς και οφειλές του ιδίου καθώς και του Δημοσίου, λόγω προγενεστέρων οφειλών των συγχωνευθέντων ταμείων, υφίσταται - πέραν των άλλων-, σύμφωνα με τις ΑΚ. 325 επ., δικαίωμα προβολής ένστασης επισχέσεως δηλαδή δικαιώματος άρνησης της εκπλήρωσης των ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κυρίως της υποχρέωσης παροχής ιατρικών φροντίδων σε ασφαλισμένους χωρίς απόληψη της νόμιμης αμοιβής από τον ασφαλισμένο , αλλά από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέχρι να εκπληρώσει και ο δανειστής τις χρηματικές υποχρεώσεις που τον βαρύνουν απέναντι στα μέλη μας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Για την παράνομη καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν τις ενεργές συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την περίοδο από 1-1-2012 και εντεύθεν
Για την παράνομη καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν ταμεία που συγχωνεύτηκαν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Για την επιλεκτική καταβολή χρημάτων σε παρόχους υγείας όπως π.χ. φαρμακοποιούς ενώ δεν καταβάλλονται χρήματα για ιατρούς
Επειδή όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν κατάφωρα έκδηλη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να προβείτε σε άμεση εξόφληση έως την 15-8-2012 του συνόλου των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και πράξεων των μηνών Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου Μαρτίου, Απριλίου. Μαΐου και Ιουνίου 2012 για τους ιατρούς, οι οποίοι υπέβαλαν τα οικεία παραστατικά καθώς και σε εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων οφειλόμενων ποσών μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 που αφορούν τον Οργανισμό σας καθώς και όσους Οργανισμούς έχουν συγχωνευτεί σε αυτόν.
ΑΛΛΩΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΠΌ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012ΣΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΑΠΌ 20-8-2012 ΕΩΣ 2-9-2012 Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ των άρ.15 εδ.2, 16, 18 και 19 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (οπότε και θα εισπράττεται η νόμιμη αμοιβή του κρατικού τιμολογίου απευθείας από τον ασφαλισμένο) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ -ΕΞ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ- ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΥ
θα προβούμε στη σύνταξη αναφορών για κάθε είδους ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και τελείται σε βάρος μας (ιδίως του άρ. 106 παρ. 1 περ. ζ και ια ΥΚ, ως ισχύουν μετά τον ν.4057/2012 καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση κάθε νομίμου και συμβατικού μας δικαιώματος
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αρ.17
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Ο  Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Πηγή:epitropesdiodiastop.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου